Top-Immo Hungary Kft.

Adatkezelési tájékoztató

www.net-film.hu

Utolsó módosítás: 2018.05.20. érvényes visszavonásig

A Top-Immo Hungary Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő, Társaság) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.net-film.hu és aloldalai

Felhívjuk figyelmedet, hogy, amennyiben a Netfilmstúdiót képviselő vállalkozással, (Top-Immo Hungary Kft.-vel) vagy annak képviselőjével kapcsolatot kezdeményezel (telefon/mail/levél), szerződést kötsz, egy esemény/rendezvény/találkozó kapcsán film- vagy videofelvétel készül rólad, vagy egyéb helyzetben megadsz magadról személyes adatokat, akkor a hozzájárulásodat kérjük ill. adod ezen adatok kezeléséhez jelen adatkezelési tájékoztató szerint.

 A végzett adatkezelésekről kizárólag az adatkezelési tájékoztató teljes változata (bővebben kinyitható elemekkel együtt) tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. A közérthetőség és megfelelő tájékoztatás elvei alapján készítettünk az adatvédelmi összefoglalót (tegeződő forma), melyet kiegészítettünk a teljes körű tájékoztatás érdekében kinyitható, bővebb tájékoztatást adó elemekkel. (hivatalosabb forma)

 

Adatkezelő

 • Cégnév: Top-Immo Hungary Kft.
 • Székhely címe: 1145 Budapest, Szugló u. 64.
 • E-mail: netfilmstar@gmail.com 
 • Telefon: +36-30/864-8525
 • Adószám: 14870057-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-996841
 • Bankszámlaszám: MAGNET BANK 16200120- 18542840
 • Képviseli: Erdélyi Tibor ügyvezető önállóan
 • E-mail: vip.igazgatosag@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő: Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni: netfilmstar@gmail.com

Adataidat harmadik félnek nem adjuk ki, csak ha a törvény arra nem kötelez. Mint minden más vállalkozás a megrendelésed teljesítéséhez, mi is igénybe veszünk bankokat, könyvelőt, IT szakembert, fotóst, operatőrt. Azért nem számítanak harmadik személynek, mert ők a mi hivatalos adatfeldolgozóink.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Adatfeldolgozó pl. könyvelés, IT, programozás, szerverszolgáltató, fénykép vagy videofelvétel készítése (fotós, operatőr, rendező, vágó), szállítás, postázás, reklámanyagok küldése, bank és számlázás...

A külsős adatfeldolgozókkal minden esetben írásbeli szolgáltatási szerződés kerül megkötésre, és az általuk feldolgozott adatokat a szerződés megszűnéséig tárolhatják. A hatályos adatfeldolgozók részletes listáját a kinyitható részben találod:

Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót NEM vesz igénybe, azt magunk végezzük.

Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. 

 • Adatfeldolgozó neve: Kiss Erzsébet Anikó EV
 • Székhely: 1213.Budapest, Gyimesi u.45.
 • Nyts.szám: 5099912
 • Adószám: 67955172-1-43
 • Telefon: 06-70-770-5303

Online számlázó partner

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez, a számlázás lebonyolításához szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. 

 • Adatfeldolgozói neve: KBOSS.hu Kft.
 • Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Email:   info@szamlazz.hu
 • Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu
 • Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/

 Banki Partner

A Társaságunk a számlafizetés lebonyolításához szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

 • Cégnév: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
 • Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.
 • Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf. 86.
 • E-mail: info@magnetbank.hu
 • Számlázó elérhetősége: www.magnetbank.hu

Tárhely szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a szerverszolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

 • Üzemeltető: EVOLUTIONET Kft.
 • Honlap: http://domain-tarhely.net
 • Cégjegyzékszám: 02-09-075023
 • Adószám: 14992511-2-02
 • Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Az adatkezelés jogalapját szabályozhatja törvény pl. a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdése, mely előre meghatározza, hogy pl. egy szerződéskötésnél, milyen adatok kezelhetők. Azonban minden olyan adat, ami ezekben nincs feltüntetve pl. a mail címed, telefonszámod, csak a te beleegyezéseddel történhet. Ezt úgy hívják, hogy az érintett hozzájárulása. 

Jelen tájékoztatással tudomásul veszed, hogy a weboldalt üzemeltető Top-Immo Hungary Kft. adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként (pl. alvállalkozó egy esemény videózásán, fotózásán) kezelheti adataidat, és elfogadod az adott célokhoz szükséges személyes adataid, ilyen módon jogosan történő használatát, kezelését.

Az Adatkezelési tájékoztatóban elhelyezett szövegsávokat címére vagy a jobb oldali nyílra kattintva tudod kinyitni ill. összecsukni.

A „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az általunk gyűjtött adatokat az infrastruktúránk különböző helyszínein tároljuk, beleértve a rendszer naplófájljait, a hátsó adatbázisokat és az analitikai rendszereket. Nem tárolunk adatokat pendrivon, telefonon, vagy olyan adathordozón, ami nem zárt helyen lenne. A tárolás és kezelési folyamat része, a munkatársaink, szerverszolgáltató, IT szakemberek, könyvelés, online számla és banki szolgáltatók adataid egy részét megkapják. A törvény ezért minket arra kötelez, hogy velük, mint adatfeldolgozókkal szerződést kössünk. Az adatfeldolgozóink listáját is megtalálod a tájékoztatóban. Fontos tudnod, hogy mindenki csak annyi adatot kap meg, ami rájuk tartozik, azaz a célhoz, folyamathoz szükséges.

Ez azt jelenti, hogy a tájékoztató jogalapját a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) adja.

Az érintett (azaz te) előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja, így weboldalunk működése kezdetétől fogva jogkövető volt, betartotta a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) törvényi paragrafust is.

Az adatkezelés jogalapját szabályozhatja törvény pl. a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdése, mely előre meghatározza, hogy pl. egy szerződéskötésnél, milyen adatok kezelhetők. Azonban minden olyan adat, ami ezekben nincs feltüntetve pl. a mail címed, telefonszámod, csak a te beleegyezéseddel történhet. Ezt úgy hívják, hogy az érintett hozzájárulása. 

Jelen tájékoztatással tudomásul veszed, hogy a weboldalt üzemeltető Top-Immo Hungary Kft. adatkezelőként, vagy egyes esetekben adatfeldolgozóként (pl. alvállalkozó egy esemény videózása, fotózása kapcsán) kezelheti adataidat, és elfogadod az adott célokhoz szükséges személyes adataid, ilyen módon jogosan történő használatát, kezelését.

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az adataid védelme számunka kiemelten fontos. A személyes adataid kezelését jogszerűen és tisztességesen, átlátható módon kezeljük, gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, a szükséges adatmennyiségre korlátozzuk, biztonságosan, korlátozott tárolhatósággal tároljuk.

 

A személyes adataid kezelését jogszerűen és tisztességesen, átlátható módon kezeljük, gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, a szükséges adatmennyiségre korlátozzuk, biztonságosan, korlátozott tárolhatósággal tároljuk.

„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni

„célhoz kötöttség”: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés 

„adattakarékosság”: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk

„pontosság”: A személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék

„korlátozott tárolhatóság”: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel

„integritás és bizalmas jelleg”: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve

„elszámoltathatóság”: Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

adatalany /érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve  azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve  név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

További fogalmak: https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

Az adatkezelés nem egy általános szolgáltatás, hanem mindig csak annyi adatot lehet tárolni, amennyi egy adott cél eléréséhez szükséges és az adott célra fel kell hívni a figyelmedet. Pl. hiába tároljuk az e-mail címedet a regisztráció kapcsán, arra csak az engedélyeddel, azaz érintett hozzájárulásával küldhetünk hírleveleket, DM leveleket.  A jogalap lehet a te engedélyed, de lehet pl. egy szerződés kapcsán törvényben meghatározott.

A hozzájárulásod visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Társaság fiók megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük, illetve hamarabb, ha egy adott cél okafogyottá válik. Jellemzően sütik, cookiek esetén, téves regisztráció, árajánlatkérés stb.

Fontos tudnod, hogy a törlési jogodat, néhány esetben felülírja a törvény. Az adatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Társaság az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

A hírlevelek estén bármikor lehetőséged van megadni és visszavonni a hozzájárulásodat. Ha reklámüzentet kapsz tőlünk e-mailben a lap alján elhelyezett linkkel és szöveggel emlékeztetni fogunk arra, hogy bármikor lehetőséged van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

 • A személyes adatok kezelésének célja: szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló, szállító azonosításához szükséges személyes adatokat.
 • A kezelt személyes adatok köre és jogalapja:
 • KEZELT ADAT: név, lakcím, számlázási cím, szükség szerint egyéb a törvényben meghatározott természetes személyazonosító adatok, szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, rendelés száma, kiállított számla száma
 • JOGALAP: 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés a szerződés teljesítése jogcímén alapul. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 • Egyéb kezelt adat: E-mail cím, bankszámlaszám,
 • JOGALAP: az érintett hozzájárulása
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálata, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Társaság fiók megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Társaság az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.
 • Érintettek köre: vevők, megrendelők, szállítók, hirdetők
 • A személyes adatok kezelésének célja: Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
 • A kezelt személyes adatok jogalapja: a szerződés teljesítése jogcímén alapul. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 • Kezelt adat: neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
 • Érintettek köre: a nem természetes személyű hirdetők, vevők, megrendelők üzleti kapcsolati képviselői
 • Adatkezelési cél: Egy adott eseményen, rendezvényen, alkalommal készült fénykép/videófelvétel készítése egy adott célból pl. céges image film, divatbemutató, stb.
 • Kezelt adat: a természetes személyről készült fénykép vagy videófelvétel
 • Jogalap: az érintett hozzájárulása, ami lehet szóban tanúk előtt, aláírt nyilatkozattal, vagy ráutaló magatartással (pl. részt vesz az eseményen és előtte tájékoztatták, hogy film vagy videófelvétel készül és az referenciaként felhasználásra kerül) illetve ezen tájékoztatóban foglaltak szerint
 • Érintettek köre: aki az adott eseményen, forgatáson, fotózáson részt vesz
 • Kezelt időtartam: ameddig az adott videó vagy képi porfólió elkészül, a szerződés tartamáig vagy visszavonásig. A nyersanyagot, hacsak nem történelmi jelentőségű max. 5 évig őrizzük meg.

Felhívjuk a figyelmedet, hogy amennyiben beleegyezel, hogy rólad videó, film, klip, céges videó, képi portfólió, egyedi vagy társas kép készüljön, és előre tájékoztatunk, hogy az adott felvételt, képet, mire és hol használjuk fel, akkor a hozzájárulásodat csak akkor vonhatod vissza, ha az elkészült végtermék (film, portfólió, referencia film) nem az eredeti feltételeket, súlyosan megsértenénk. Amennyiben igényled lehetőséget biztosítunk a nyersanyag átnézésére, hogy még azelőtt válogassuk ki a képeket, mielőtt végleges változat idő, emberi és anyagi erőforrások felhasználásával elkészül.

A Polgári Törvénykönyv 2:48. §-a rögzíti, hogy képmás elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges, kivéve a tömegfelvételt és a nyilvános közéleti szereplésről készült felvételt. Általános gyakorlat alapján ilyen hozzájárulás megadható ráutaló magatartással is, azonban el kell egymástól választani a fénykép készítéséhez adott hozzájárulást a fénykép felhasználásával kapcsolatos hozzájárulástól, azaz önmagában az, hogy valaki nem tiltakozik az ellen, hogy róla fénykép készüljön, nem jelenti egyben azt is, hogy az bármely módon fel is használható – ez utóbbihoz szintén szükséges az érintett hozzájárulása (mely azonban szintén megadható ráutaló magatartással).

A fenti szabályok ugyanúgy irányadók céges rendezvények esetén. Nem szükséges külön hozzájárulás olyan vállalati rendezvényen készült fénykép közzétételéhez vagy publikálásához, melyen a munkáltató személyzete „tömeg”-ként van ábrázolva és nem szerepelnek rajta egyes munkavállalók egyedi, személyes jelleggel. Ezt esetről-esetre, azaz képről-képre külön kell vizsgálni. Amennyiben egyes fényképek egy vagy néhány munkavállalót ábrázolnak, vagy egyébként egyedi, személyes jelleggel bírnak, úgy az érintett munkavállalók hozzájárulása szükséges nem csupán a fénykép elkészítéséhez, hanem annak valamennyi tervezett felhasználási módja tekintetében, így például a vállalt nyilvános vagy belső felhasználású honlapjára való feltöltéséhez vagy a fénykép promóciós anyag keretében történő használatához.

Tájékoztatunk, hogy amennyiben ezt külön nem tiltod meg, a jelen tájékoztatóval elfogadod, hogy a honlapunkon és egyéb referencia helyeinket (Youtube, Instagram Facebook) megjelenjen a felvétel referencia anyaga, nem nyilvános Youtube-s linkkel, vagy tárhelyre töltve.

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 • A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél, reklámanyag küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában kapcsolatépítési adatküldés e-mailben
 • Érintettek köre: hírlevélre regisztráló természetes személyek 
 • Cél: Hírlevél, E-D
 • Kezelt adat: név, e-mail cím, mire regisztrált fel
  Jogalap: az érintett hozzájárulása, melyet a honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
 • Címzettek: Társaság ügyfélszolgálatával, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
  Időtartam: A regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

Panaszkezelés, kérdések, problémák, kapcsolattartás

 • A személyes adatok kezelésének célja: Panaszkezelés, kérdések, problémák, kapcsolattartás. Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
 • Érintettek köre: Az adatkezelőnél, mint szolgáltatónál vásárló, árajánlat kérő, minőségi kifogással élő, panaszt tevő, kapcsolattartó valamennyi érintett. 
 • Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím
 • Jogalap: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.      A személyes adatokat az adatkezelő sales- és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni. Egyéb esetben 2 év vagy amíg a kapcsolattartás szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul. A szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. Ön köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Intézkedési határidő: 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 • Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 • Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli, kivéve ha a kapcsolattartás indokolt.
 • E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 • Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátásár.
 • A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket, (cookie) a weboldalán. A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

Érintettek köre: mindazon természetes személyek, melyek a honlapra látogatna

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatod a böngésződ beállításait, hogy az utasítsa el az összes sütit (cookie-t), vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy sütit (cookie-t) küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

Oldalunk elsődlegesen munkamenet sütiket használ (ehhez a törvény szerint nem kell a beleegyezésed), de mivel referenciafilmjeink feltöltésre kerülnek a Youtube csatornára időszakosan más sütikkel is kapcsolatba kerülhetsz. Ezeket letilthatod, illetve a tájékoztatóban részletesen megismerkedhetsz velük.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

A süti (cookie) egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a sütiknek (cookie-nak) köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A sütik (cookie-k) tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni sütik, (cookie-k) nélkül.

Süti (Cookie) célok jellemzően:

 • a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése
 • a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat
 • statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk
 • a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően
 • célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg

Sütifajták

A sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A süti (cookie) célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Információ: Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 • Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
 • Az adatkezelés időtartama 6 hónap visszavonásig.

"használatot támogató sütik"

Ezek a "sütik" lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló "sütikben" lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet. A látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja elektronikus banki szolgáltatásainkat.

"hirdetéshez kapcsolódó sütik és teljesítményt biztosító sütik"

A "hirdetésekhez kapcsolódó sütik" használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk.

Google Adwords konverziókövetés használata

Egyes online kampány esetén a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használhatja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges süti (cookie) kerül a számítógépére. Ezeknek a sütiknek (cookie-knak) az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a süti (cookie) még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik sütit (cookie-t) kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető sütik (cookie-k) segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords kattintások követését választó ügyfeleinek számára kattintási (konverziós) statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a sütik (cookie-k) telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

A Google Analytics alkalmazása

 

Egyes online kampány esetén a honlap a Google Analytics alkalmazást használhatja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett sütiket („cookie-kat”), szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos sütikkel (cookie-kkal) létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A sütik (cookie-k) tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik (cookie-k) általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ADATBIZTONSÁG, SSL MEGFELELÉS

A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Oldalaink SSL biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. (Biztonságos oldal, kis zöld lakat jelzés)

Az SSL tanúsítványok arra szolgálnak, hogy létrejöhessen egy biztonságos, titkosított csatorna a kliens és a szerver között. Bizonyos információknak, mint a hitelkártya adatok, fiókbelépéshez szükséges adatok és egyéb kényes információk átvitelének titkosítás alatt kell történnie, hogy kizárjuk az adatok kiszivárgását.

SSL tanúsítvánnyal adataink titkosításon esnek át, mielőtt azok Interneten keresztül átvitelre kerülnének. A titkosított adatot csak a célszerver képes lefordítani. Ez biztosítja, hogy a weboldalon megadott adatainkat nem tulajdoníthatják el. A tranzakciók PIN kódokkal és egyéb titkosításokkal zajlanak.

Néhány szolgáltatásunk linkeket biztosít más webhelyekhez, pl. Facebook. Mivel nem ellenőrizzük ezen harmadik fél webhelyeinek információs irányelveit és gyakorlatát, kérjük ott is olvasd az adatvédelmi irányelveket, hogy megtudjad, hogyan gyűjtik és használják a személyes adatokat. Termékeink, szolgáltatásink egy része fizethető bankkártyával és e-utalvánnyal is. Mindkét esetben olyan harmadik félhez irányítjuk, melyek maguk is megtettek mindent a biztonság érdekében.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

A jogaid:

 1. A hozzáférés joga
 2. A helyesbítéshez való jog
 3. A törléshez való jog
 4. Az elfeledtetéshez való jog
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 6. Az adathordozhatósághoz való jog
 7. A tiltakozáshoz való jog
 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
 9. Automatizált döntésfolyamatok elleni tiltakozás joga

 

A hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

 Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Nem alkalmazunk profilalkotást

 Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy hozzájárul

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉGEK

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az adatkezelési tájékoztató teljes változata, valamint az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat az netfilmstar@gmail.com e-mail címen vagy Társaságunk székhelyére címzett ajánlott - tértivevényes postai küldeményben.

 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez 

Alulírott : …………………………………………, (…………………………………………………………….)

……………………………….. –en készült fénykép/videófelvétellel kapcsolatban kijelentem, hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozat mellékletét képező „Adatkezelési tájékoztató a (www.net-film.hu/adatkezeles) ) című dokumentum tartalmát megismertem, a benne foglaltakat megértettem, valamint elfogadtam és ezen előzetes adatkezelési tájékoztatás ismeretében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy ……………………………………………………..........

mint adatkezelő /……………………………….……. adatkezelő által megbízott fotósaként/filmeseként  ………………………………………………………………………………………az alábbi adataimat kezelje/feldolgozza:

a rólam készült fényképeket illetve videofelvételeket,

nevem és a hozzájáruló nyilatkozatban vagy egyéb módon megadott egyéb adataimat:

……………………………………………………………………………………………………………

 

mint személyes adataimat ………………………………………..………………………….…………… adatkezelési célból a jelen hozzájárulásom visszavonásáig vagy a fent megjelölt adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési cél megszűnéséig kezelje.

 

Hozzájárulok, hogy a ………………………………………………..……………….fotókat/filme(ke)t a webes elérhetőségein, ……………………………………… és a net-film weboldalán referenciaként bemutassa.

 

Kelt, ………………, ……. év ………… hónap …. nap

 

TOP